O portalu

Spol.si

Spletni portal spol.si je samostojen, neodvisen in nestrankarski medij, osredotočen na teme, ki so povezane s spolom. Ažurno in analitično se odziva na neenakosti spolov, pojave seksizma in reprodukcijo stereotipov na različnih družbenih poljih (v politiki, medijih, umetnosti, (pop) kulturi, znanosti itd.). Pri tem si prizadeva pokrivati različna vsebinska področja, od delitve dela v gospodinjstvu prek politične reprezentacije in segregacije na trgu dela do nasilja v zasebni sferi, izkoriščanja v prostituciji, seksizma v medijih, delovanja spolnih vlog itd. Posebno pozornost namenja tematiziranju, analiziranju in problematiziranju vednosti o moških in moškosti ter o ženskah in ženskosti ter drugih spolih. Vprašanja, povezana s spolom, obravnava v okviru aktualnih družbenih, političnih in ekonomskih razmer v Sloveniji in svetu ter v odnosu do starosti, rase, narodnosti, vere, socialnega statusa in spolne usmerjenosti, saj upošteva, da se viri neenakosti prepletajo in dopolnjujejo.

 

Izdajatelj

Portal spol.si izdaja Društvo za uveljavljanje enakosti in pluralnosti Vita Activa. Namen društva je aktivno promoviranje enakosti človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na spol in spolno usmerjenost, narodnost, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, družbeni položaj, izobrazbo ali katero drugo osebno okoliščino, s ciljem uveljavljanja enakosti in pluralnosti v družbi. Predsednica društva je Tiva Vlaj.